Záruka a obchodní podmínky

"Množství chyb v softwaru není přímo závislé na kvalitě odvedené práce, ale na důkladnosti testování." [www.netmagnet.cz]

Předání díla

Předání díla u nás probíhá formou formální akceptace. Jedná se o úkon formálního schválení, že dílo splňuje předem stanovená kritéria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých stran. K předání díla dochází jeho dokončením a umožněním jeho užití objednateli. Zhotovitel si vyhrazuje k předmětu díla vlastnické právo do doby úplného zaplacení ceny díla. Zhotovitel není zodpovědný za škody vzniklé používáním díla.

Webové aplikace - záruka

Záruční doba činí 14 dní od předání díla. V případě, že je objednatelem díla spotřebitel, záruční doba činí 2 roky. Záruční doba počíná běžet od data předání díla.

V případě provozu software na jiném než našem serveru je základní záruka platná pouze 7 dní od předání software a vztahuje se pouze na chyby v rámci software. Pokud bude zjištěna chyba nesouvisející s vyvíjeným software, bude koncovému zákazníkovi účtována částka za čas strávený analýzou problému dle aktuálního ceníku. Je nezbytné, aby instalaci provel náš specializovaný pracovník. Po dobu záruky musí mít server stejnou konfiguraci. V případě instalace software svépomocí nebo třetí stranou se jedná o porušení záručních podmínek.

Support

V případě expirace záruky je možné sjednat měsíční supportní smlouvu, kde se dalších případné chyby, objevené po předání projektu, řeší v rámci předplacených hodin. V rámci supportní smlouvy je možné řešit i aktualizace software při změně zákonů či norem, doplňování nové funkčnosti, opravy chyb způsobených nesprávným používáním software atd. Cena předplacených hodin je počítána individuálně z celkové ceny a složitosti projektu. V případě přesahu předplacených hodin je zákazník informován a následné hodiny budou účtovány dle aktuálního ceníku pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Nevyčerpané jednotky hodin se do dalšího období nepřevádějí není-li ve smlouvě uvedeno jinak.